Algemene Voorwaarden

Pedicure by Carla

1. AlgemeenDeze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure by Carla en cliënt waarop Pedicure by Carla deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. DienstenPedicure by Carla zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Pedicure by Carla zal zo veel als redelijkerwijs mogelijk is cliënt inlichten over de financiële gevolgen als gevolg van een wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. AfsprakenBehandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen via de website van Pedicure by Carla, telefonisch, via e-mail of WhatsApp worden gemaakt. Indien cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Pedicure by Carla de volledige prijs van de afgesproken behandeling aan cliënt in rekening brengen. Indien cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Pedicure by Carla deze verloren tijd korten op de behandelingstijd en toch de volledige prijs van de behandeling in rekening brengen.

4. Annuleren
Cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak door te geven aan Pedicure by Carla. De afmelding kan telefonisch, per e-mail of via WhatsApp geschieden.

Bij verhindering van de afspraak door Pedicure by Carla dient deze annulering uiterlijk 24 uur van te voren aan cliënt te zijn doorgegeven. Bij verhindering door overmacht hoeven Pedicure by Carla en cliënt, ieder voor zich of gezamenlijk, zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

5. Tarieven en betalingPedicure by Carla vermeldt alle tarieven van behandelingen en producten zichtbaar op de website van Pedicure by Carla als ook in de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief omzetbelasting.Cliënt dient direct na afloop van de behandeling of de koop van een product de betaling daarvoor per betaalverzoek (tikkie) te voldoen. In de situatie dat deze mogelijkheid niet aanwezig is, mag cliënt de factuur per overboeking betalen. Cliënt verplicht zich hiermee om de factuur per omgaande te voldoen. Bij een in gebreke blijven van de betaling , kan Pedicure by Carla na verloop van de betalingstermijn een aanmaning sturen of de vordering uit handen geven aan een deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten komen geheel voor rekening van cliënt.

6. Werkwijze, persoonsgegevens en privacyVoorafgaande aan de eerste behandeling vindt een anamnese plaats. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van eventuele gezondheidsproblemen en wordt de reden van de afspraak met cliënt doorgenomen. Het is de verantwoordelijkheid van cliënt om de juiste en volledige gegevens m.b.t. ziektes, aandoeningen en allergieën te geven. Op deze manier kan Pedicure by Carla vooraf beoordelen of er sprake is van een contra-indicatie en cliënt eventueel doorverwijzen naar een medisch-pedicure of andere specialist. Bij het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens is Pedicure by Carla niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de behandeling of de verkoop van een product. 

De persoonlijke en/of medische gegevens van cliënt worden door Pedicure by Carla opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandeld volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze gegevens worden door Pedicure by Carla nimmer aan derden verstrekt, tenzij cliënt daarvoor schriftelijke toestemming aan Pedicure by Carla geeft. Cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

7. GeheimhoudingPedicure by Carla verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die cliënt verstrekt tijdens of ten behoeve van een behandeling. Informatie geldt in deze als vertrouwelijk, indien cliënt dit als zodanig heeft medegedeeld aan Pedicure by Carla of indien de vertrouwelijkheid ervan voortvloeit uit de aard van de informatie.De geheimhouding vervalt, indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Pedicure by Carla verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. AansprakelijkheidPedicure by Carla kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die als gevolg van een behandeling is ontstaan, doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding die juist van belang (kunnen) zijn voor een juiste en veilige behandeling of verkoop van een product .

9. Beschadiging en diefstalPedicure by Carla is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen van cliënt die zijn meegenomen naar de praktijk. Pedicure by Carla  zal zorgvuldig met de eigendommen van cliënt omgaan. Pedicure by Carla is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Pedicure by Carla heeft het recht van cliënt een schadevergoeding te vorderen, indien cliënt meubilair, apparatuur of producten van Pedicure by Carla beschadigt of onbevoegd meeneemt. Pedicure by Carla meldt diefstal bij de politie.

10. GarantiePedicure by Carla geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en op de producten die aan cliënt worden verkocht. Deze garantie komt te vervallen, indien:–         cliënt andere producten dan de door Pedicure by Carla geadviseerde heeft gebruikt;–         cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt;–         cliënt de adviezen van Pedicure by Carla niet heeft opgevolgd;–         cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

11. KlachtenIndien cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Pedicure by Carla.Pedicure by Carla dient cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht uiteindelijk gegrond blijkt te zijn, zal Pedicure by Carla de klacht herstellen. Indien Pedicure by Carla en cliënt ten aanzien van de klacht niet tot overeenstemming komen, kan cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

12. GedragCliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen en waarden te gedragen. Indien cliënt na een waarschuwing, gedrag blijft vertonen dat niet in overeenstemming is met deze normen en waarden, heeft Pedicure by Carla het recht cliënt uit de praktijk te verwijderen of cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

13. Toepasselijk rechtOp de overeenkomst tussen Pedicure by Carla en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden, worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland..

Pedicure by Carla maakt gebruik van cookies

Door verder te gaan ga je akkoord met ons cookiebeleid.
Meer uitleg vind je in onze privacyverklaring.